Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

VNPT Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TT NỘI DUNG Công đầu giá hợp danh Bắc Trung Nam Công ty đấu giá hợp danh Song Pha vụ từ rở lên mức không dụng đổi 3 phẩn trăm phần chênh trúng giá giả của Bộ Tài chính) mức quy 5 điểm theo Tiêu chí khác phù hợp ới ài sản đầu giả do người có tài sản đầu giá quyêt Tổng số điểm diện 54 Viên thông Hậu Nơi nhận: Trang thông Giang: web: HĐTLTS; Lưu KTKH, Số Eoffice: 6403.20 /VBĐT. GIÁM ĐÓC hm THONG MAnt nạm Hùng Hai 18/08/2022 11:35 PhamThiThuy'