Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Viễn thông Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là xe ô tô khách nhãn hiệu Mercedes-Benz 16 chỗ, biển kiểm soát 95B-005.41 đã qua sử dụng bán thanh lý năm 2022.

Có thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vián thông Hậu Giang thông báo công khai kết quả lựa chọn trên cống thông tin điện quốc gia đâu gia tai san tại địa chi: https://dgts.moj.gov.vn/ Các dơn không được lựa chọn không hoàn trả hô sơ. Vián thông Hậu Giang thông báo theo quy định. Trân trọng/ cảc tổ chức đấu giá tài sản nắm biết vă và đăng Nơi nhận: Trang thông tin điện tử Viền thông Hậu Giang: Trang web: https://dgts.moj.gov.vn; Thành viên HĐTLTS: -Lưu TKH, Văn thư, Số coffice: 1024122/VBĐT. GIÁM ĐÓC THÔNG Phạm Hùng Hải'Không có mô tả ảnh.