* ĐIỂM GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG : (11 Điểm CCDVVT)