* ĐIỂM GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG : (11 Điểm CCDVVT)

 

* ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (ĐIỂM ỦY QUYỀN) : 48 ĐIỂM