Căn cứ Quyết định số 249/QĐ.TTKD HGi-ĐHNV ngày 31/12/2020 của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hậu Giang về việc Ban hành giá cước dịch vụ điện thoại cố định. Nay Quyết định này thay thế các nội dung trước đây có quy định và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hậu Giang xin thông báo bảng giá cước dịch vụ cố định được áp dụng như sau:

1. Dịch vụ Thoại: (Đơn vị: VNĐ/tháng, chưa VAT)

 

2. Dịch vụ GTGT: (VNĐ/tháng, chưa có VAT)
Nguồn: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hậu Giang