Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

VNPT Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'DUNG Công giá danh Kinh nghiệm hành nghê của đâu giá Quốc Công iá Dịch danh Đấu Tài Bắc Trung sản tỉnh Nam Hậu Giang vào giá sản hoặc sách Nhà nước liên 2 theo 2 3 3 trong năm trưác năm 3 0 sản phù đầu 5 5 theo 0 0 đầu chính mức thì lao dụng đồi trăm phẩn theo trúng theo (không khởi điểm trủng 5 5 khác đầu giá hợp tà đầu giá 5 điềm 5 Nơi nhận: thông 89 Viên 76 88 GIÁM ĐÓCVm HĐTLTS; Linu KTKH, Vânthu; Số Eoffice: 653368 /VBĐT. Hùng Hải'