* ĐIỂM GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG : (11 Điểm CCDVVT)

* ĐIỂM ỦY QUYỀN CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG :