BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊ KHAI, NỘP TỜ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VNPT-BHXH

I. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH (Áp dụng cho khách hàng đã có chữ ký số)
Đối tượngGói sản phẩmThời gian sử dụngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động VNPT-VAN 10 1 năm 200.000 200.000
2 năm 320.000 320.000
3 năm 380.000 380.000
4 năm 480.000 480.000
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động VNPT-VAN 100 1 năm 500.000 500.000
2 năm 800.000 800.000
3 năm 950.000 950.000
4 năm 1.200.000 1.200.000
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động VNPT-VAN 1000 1 năm 800.000 800.000
2 năm 1.280.000 1.280.000
3 năm 1.520.000 1.520.000
4 năm 1.760.000 1.760.000
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp VNPT-MAX 1 năm 1.100.000 1.100.000
2 năm 1.760.000 1.760.000
3 năm 2.090.000 2.090.000
4 năm 2.350.000 2.350.000
Chính sách bán hàng:


-    Thêm 06 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 1 năm.
-    Thêm 09 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 2 năm.
-    Thêm 12 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 3 năm.
-    Thêm 12 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 4 năm.
Ghi chú:
-   Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
II. Gói sản phầm bao gồm chữ ký số VNPT-CA+ dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH (Áp dụng cho khách hàng chưa có chữ ký số và chưa có tài khoản VNPT-BHXH)
Đối tượngHạng mụcGói sản phẩmThời gian sử dụngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động Phí thuê bao VNPT-CA + 
Phí dịch vụ VNPT-BHXH
VNPT-VAN 10 1 năm 999.000 999.000
2 năm 1.789.000 1.789.000
3 năm 1.998.000 1.998.000
4 năm 2.498.000 2.498.000
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động Phí thuê bao VNPT-CA + 
Phí dịch vụ VNPT-BHXH
VNPT-VAN 100 1 năm 1.100.000 1.100.000
2 năm 1.760.000 1.760.000
3 năm 2.090.000 2.090.000
4 năm 2.500.000 2.500.000
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động Phí thuê bao VNPT-CA + 
Phí dịch vụ VNPT-BHXH
VNPT-VAN 1000 1 năm 1.400.000 1.400.000
2 năm 2.240.000 2.240.000
3 năm 2.660.000 2.660.000
4 năm 2.800.000 2.800.000
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp Phí thuê bao VNPT-CA + 
Phí dịch vụ VNPT-BHXH
VNPT-MAX 1 năm 1.600.000 1.600.000
2 năm 2.560.000 2.560.000
3 năm 3.040.000 3.040.000
4 năm 3.150.000 3.150.000
Chính sách bán hàng:
-    Thêm 06 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 1 năm.
-    Thêm 09 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 2 năm.
-    Thêm 12 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 3 năm.
-    Thêm 12 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói 4 năm.
- Miễn phí thiết bị Token cho tất cả các gói cước.
Ghi chú:
-   Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.